Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01/11/2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 22/11/2020

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây
Loại Nhận được
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã nhỏ 5 Túi nguyên liệu
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã lớn 15 Túi nguyên liệu
Mở 1 túi Hạt Giống 30 Túi nguyên liệu
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ (Tài Nguyên Chiến)
Hình thức trả nhiệm vụ Nhận được
Không sử dụng Quân Công 20 Túi nguyên liệu
Sử dụng Quân Công Chương 30 Túi nguyên liệu
Sử dụng Quân Công Đại 40 Túi nguyên liệu
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ Nhận được
Bắt tiểu Niên Thú 15 Túi nguyên liệu
Trả nhiệm vụ Sát Thủ Đường 20~60 Túi nguyên liệu
Vượt qua ải 5 Tàng Kiếm 20 Túi nguyên liệu
Vượt qua 1 ải Thái Hư 4 Túi nguyên liệu
Nhiệm vụ Sư Môn 5 Túi nguyên liệu
Nhiệm vụ Thương Hội 2 Túi nguyên liệu
Mở rương Lương Sơn Bạc 5 Túi nguyên liệu
Mở rương Vạn Kiếm Trũng 5 Túi nguyên liệu
Hoàn thành Vận Lương 15~45 Túi nguyên liệu

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
VLTK II

Túi nguyên liệu

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
VLTK II

Hoa điểm 10

 • Nguồn gốc: giá 25 bạc ở NPC Giáo Sĩ
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 100 cái/ô.
VLTK II

Bằng Khen

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 200 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Đại Võ Sư giữa các thành.
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 22/11/2020 sẽ không thể sử dụng.
VLTK II

Quà 20/11

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 200 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Đại Võ Sư giữa các thành.
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 22/11/2020 sẽ không thể sử dụng.

Công thức đổi sự kiện

Công thức Nhận được
 +  +  +  + VLTK II
 +  +  +  +  + VLTK II

Bổn trang kính bút


Các tin tức khác:

Sự kiện
Sự kiện Giáng Sinh An Lành
22:25 - 27/11/2020
Hướng dẫn
Boss Thế giới
22:26 - 24/11/2020
Hướng dẫn
Nhiệm vụ hằng ngày
08:14 - 23/11/2020
Hướng dẫn
Tử Quang Các
15:53 - 07/11/2020
Hướng dẫn
Sát Thủ Đường
14:00 - 07/11/2020
Sự kiện
Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
11:12 - 30/10/2020
Hướng dẫn
Hoạt động Vận Lương
14:32 - 25/10/2020
Hướng dẫn
Thái Hư Huyễn Cảnh
11:19 - 09/10/2020
Tin tức
Lộ trình phát triển Kim Long
21:37 - 06/10/2020
Sự kiện
Chuỗi sự kiện khai mở Kim Long
11:52 - 03/10/2020